KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


Zaměření

Rafael Institut nabízí od roku 2007 Komplexní vzdělávací program v psychoterapii - Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu (dále také "výcvik"). Výcvik se řadí do směru hlubinně-dynamické psychoterapie.

Frekventant vedle standardních dovedností a znalostí jako jsou sebezkušenost s psychoterapií v rámci výcvikové skupiny, teoretického vzdělávání a supervize získává znalosti a dovednosti v oblasti následků traumat způsobených člověkem a konflikty mezi lidskými skupinami.

Kromě samotného výcviku umožňujeme frekventantům i širší veřejnosti participovat na občanských a vzdělávacích aktivitách, jako jsou konference, semináře a kontinuální vzdělávání. Cílem těchto aktivit je posilovat občanskou rovinu Rafael Institutu, podílet se na rozvoji přemýšlení o spolupráci mezi skupinami, práci s konflikty a jejich předcházení, nových poznatcích o léčbě traumatu aj.

Garant projektu


Struktura výcviku

Sebezkušenostní část

zahrnuje celkem 480* výcvikových hodin osobní zkušenosti v psychoterapeutické skupině (více o sebezkušenostní části zde). * do roku 2017 bylo povinných 350 hodin, od roku 2018 jsme počet hodin navýšili o 130

Teoretická část

zahrnuje celkem 200 výukových hodin přednášek zaměřených na problematiku psychotraumatu. Součástí teoretického vzdělávání je i nácvik terapeutických dovedností (více o teoretické části zde).

Supervizní část

zahrnuje celkem 100 supervizních hodin kontinuální skupinové či individuální supervize vlastní terapeutické nebo poradenské práce s klientem (více o supervizní části zde).

Výcviková, výuková i supervizní hodina je v délce 45 minut.

Kurzovné za sebezkušenostní a teoretickou část aktuálně činní 130.000 Kč (resp. 26.000 Kč/rok).

Supervizi si frekventant hradí zvlášť.


Certifikace výcviku

V roce 2018 byl Komplexní vzdělávací program Rafael Institutu (již potřetí) schválen pro oblast zdravotnictví a to schvalovací komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti (ČPtS) ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR (dále jen ČPS). Ve stejném roce obdržel Rafael Institut také certifikaci České asociace pro psychoterapii. Obě schválení jsou platná pro výcviky započaté v období 2018 - 2023, resp. 2024. Nová kritéria ČPtS stanovila nové podmínky pro výcvik. Tato kritéria stanovují, že v konkrétní skupině musí být "alespoň 50% frekventantů vzdělávacího programu tvořeno odborně způsobilými psychology či lékaři klinických oborů - v obou případech nejdříve po zařazení do specializačního (předatestačního) vzdělávání" - viz Kritéria 2018 ČPtS (https://www.psychoterapeuti.cz/pro-odborniky/schvalovani-vzdelavacich-programu). Vzhledem k tomu, že většina zájemců o Komplexní vzdělávací program v době přihlášení do výcviku tyto podmínky ještě nesplňuje, je obtížné kritérium ČPtS naplnit (stejný problém mají i ostatní výcvikové instituty). Již dlouhou dobu probíhá diskuse o těchto kritériích a je otázka budoucích jednání, zda půjde o povinnost nebo pouze doporučení. Poté by schválení pro zdravotnictví platilo pro každou novou skupinu.

Určení výcviku

Výcvik je určen těm, kdo se ve své profesi zabývají nebo chtějí zabývat psychikou člověka a mezilidskými vztahy, zejména pokud se jejich zájem týká prevence a terapie psychotraumat vzniklých především jako následek násilí mezi skupinami a ve skupinách. Zejména pak všem profesionálům či budoucím profesionálům:

 • kteří se věnují problematice psychotraumatu
 • kteří pečují o jedince a rodiny postižené holocaustem
 • kteří pečují o uprchlíky a jiné oběti skupinového násilí
 • psychoterapeutům, lékařům, sociálním pracovníkům, kteří se zabývají terapií traumatu, včetně jeho transgeneračního přenosu
 • pracovníkům pomáhajících profesí ve vězeních pro mladistvé, v protidrogových komunitách a léčebnách, streetworkerům
 • dobrovolníkům všech humanitárních organizací
 • pedagogům všech stupňů i dalším, kdo se v lidské skupině musejí vyrovnávat s projevy násilí, šikany či jiného stresu
 • profesionálům s obecně humanitním zaměřením - novinářům, historikům, duchovním, studentům

U našich frekventantů vítáme a oceňujeme přijetí či soulad se zájmem o otázky traumatu na profesní či osobní úrovni a také o celospolečenské dění. Vedle povinné části programu proto nabízíme frekventantům také Kontinuální vzdělávání, jako nepovinou, ale doporučenou složku dlouhodobého vzdělávání.

Přínos výcviku

Absolvent výcviku lépe:

 • porozumí sám sobě, svému životu
 • porozumí hlubinně-dynamické psychoterapii a naučí se ji používat
 • získá nový vhled do osobností druhých lidí
 • porozumí dopadům stresu a násilí na lidskou psychiku
 • porozumí poruchám i reakcím adaptačním
 • nově porozumí lidské skupině, skupině ohrožené i ohrožující
 • získá nové vědění a schopnosti pro prevenci násilí, šikan a traumat
 • naučí se zacházet s traumatizovanými jedinci a skupinami, pomáhat jim na úrovni profesionální
 • porozumí podstatě sociálního nevědomí a jeho zásadnímu vlivu na vše zmíněné
 • naučí se předejít vlastnímu vyhoření a dalším rizikům

Etický kodex

Komplexní vzdělávací program RI plně respektuje a přijímá Prohlášení etických zásad Evropské asociace pro psychoterapii a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP.


Kritéria přijetí

Frekventantem výcviku se může stát vysokoškolák (příp. student VŠ) s pracovním zaměřením ve sféře pomáhání druhým (od dobrovolníků po kvalifikované profesionály) nebo v různých dalších oblastech veřejného působení. Jeho zdravotní (tělesný a duševní) stav by měl umožňovat absolvování několikaletého výcvikového cyklu a dávat předpoklady k tomu, že v budoucnosti bude produktivně v těchto sférách působit. Vítáme věk 25 let a vyšší. Frekventant deklaruje, že dosáhl vzdělání v Přihlášce k výcviku. Vylučovacím kritériem je probíhající léčba psychické poruchy či choroby, nemožnost uplatnit psychoterapeutické vzdělání v praxi, vztah (přátelský či pracovní) s výcvikovým vedoucím. Nezbytná je také trestní bezúhonnost uchazeče.

Přijímací řízení

Přijímací řízení je dvoukolové. V prvním kole je třeba zaslat vyplněnou přihlášku, motivační dopis, profesní životopis a fotografii. Na základě zaslaných dokumentů budou vybráni uchazeči do druhého kola k osobnímu pohovoru, ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace uchazeče. Poplatek za přijímací pohovor je 400 Kč.


Seznam absolventů

PhDr. Martina (Hasalíková) Krynská

Mgr. Monika (Chalupová) Polačková

MUDr. Petra Mizurová

PhDr. Dana Pokorná 

Mgr. Vlasta Stupková

Mgr. Kateřina Vojtěchová

PhDr. Eva Labusová

Mgr. Eva Kuželová

MUDr. Tereza Andrtová

Mgr. Gabriela Skružná

MUDr. Irena Sgallová

Mgr. Jana Kučerová

Mgr. René Benda

Mgr. Natalia Schwab Fichusch

Mgr. Martina Masopustová

Ing. Milan Balun

MUDr. Jana Poradovská

Mgr. Katarína Gruszczyk

Mgr. Jana Warren, Mst.

Bc. Alice Urbancová

Josef Novotný

Mgr. Klára Čížková

Mgr. Iveta Sovová

Mgr. Lucie Brandtlová

Mgr. Markéta Pekárková

Mgr. Monika Kliková, Ph.D.

Mgr. Iveta Urbánková

Bc. Ludmila Holíková

Mgr. Klára Záplatová

PhDr. Václav Chytrý

.

.