KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


Zaměření

Rafael Institut nabízí od roku 2007 Komplexní vzdělávací program v psychoterapii - Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu (dále také "výcvik"). Výcvik se řadí do směru hlubinně-dynamické psychoterapie.

Frekventant vedle standardních dovedností a znalostí jako jsou sebezkušenost s psychoterapií v rámci výcvikové skupiny, teoretického vzdělávání a supervize získává znalosti a dovednosti v oblasti následků traumat způsobených člověkem a konflikty mezi lidskými skupinami.

Kromě samotného výcviku umožňujeme frekventantům i širší veřejnosti participovat na občanských a vzdělávacích aktivitách, jako jsou konference, semináře a kontinuální vzdělávání. Cílem těchto aktivit je posilovat občanskou rovinu Rafael Institutu, podílet se na rozvoji přemýšlení o spolupráci mezi skupinami, práci s konflikty a jejich předcházení, nových poznatcích o léčbě traumatu aj.

Garant projektu


Struktura výcviku

Aktualizováno dle kritérií ČAP a IPVZ pro nové skupiny od roku 2023

Osobní psychoterapeutická zkušenost (430 hodin)

 • Skupinová sebezkušenost (400 hodin)
 • Individuální sebezkušenost/cvičná osobní terapie (min. 30-50 hodin)

Teorie a psychoterapeutická metodologie (580 hodin)

 • Teorie a nácvik dovedností (250 hodin)
 • Další volitelné workshopy, klinické a tematické semináře (80 hodin)
 • Samostudium literatury (100 hodin)
 • Příprava a obhajoba závěrečné práce (150 hodin)

Supervize psychoterapeutické práce s klienty (150 hodin)

 • Skupinová či individuální supervize (150 hodin)

Psychoterapeutická praxe (300 hodin)

 • Klinická praxe v týmu, resp. na pracovišti v oblasti péče o duševní zdraví za intervizní a supervizní podpory


Interní část výcviku

Rafael Institut zajišťuje interní část výcviku, která zahrnuje skupinovou sebezkušenost v rozsahu 400 výcvikových hodin, teorii a nácvik psychoterapeutických dovedností v rozsahu 250 hodin a skupinovou supervizi v rozsahu až 150 hodin (část hodin může frekventant absolvovat individuální formou).


Externí část výcviku

Interní část výcviku doplňuje externí část, která zahrnuje individuální sebezkušenost v minimálním rozsahu 30-50 hodin (terapeuta si může frekventant zvolit sám po konzultaci s garantem výcviku), volitelné workshopy, klinické a tematické semináře (nabízené či schválené Rafael Institutem) v rozsahu 80 hodin, samostudium literatury v rozsahu 100 hodin a přípravu a obhajobu závěrečné práce v délce 150 hodin. Další odbornou průpravu získá frekventant v rámci psychoterapeutické praxe v rozsahu min. 300 hodin.


Finanční podmínky

Kurzovné pro skupiny zahájené od roku 2023 činní 160.000 Kč a zahrnuje skupinovou sebezkušenost a teorii a nácvik psychoterapeutických dovedností. Kurzovné je rozloženo do 5-ti let s roční splátkou 32.000 Kč (v případě potřeby je možné rozložit do více splátek). Výše kurzovného se může mírně zvýšit v závislosti na vývoji inflace.

Supervizi, kolokvium a externí část výcviku si účastníci hradí zvlášť.


Kritéria přijetí

 • ukončené vzdělání relevantního směru v pomáhajících profesích na stupni Bc.[1],
 • práce v pomáhající profesi,
 • věk uchazeče při vstupu do výcviku minimálně 23 let,
 • zdravotní (tělesný a duševní) stav umožňující absolvování několikaletého výcvikového cyklu,
 • trestní bezúhonnost

[1] Seznam oborů relevantního pregraduální vzdělání dle ČAP: Adiktologie, Andragogika, Arteterapie, Ergoterapie, Filozofie, Fyzioterapie, Ošetřovatelství, Pedagogika, Porodní asistentka, Psychologie, Psychoterapie, Supervize, Sociální pedagogika, Sociální práce, Sociologie, Speciální pedagogika, Teologie, Všeobecná sestra, Všeobecné lékařství. Jiný obor nutno konzultovat individuálně přímo s ČAP. 


Vylučovacím kritériem je probíhající léčba psychické poruchy či choroby, nemožnost uplatnit psychoterapeutické vzdělání v praxi, vztah (přátelský či pracovní) s výcvikovým vedoucím.

Pro zabezpečení zdravotnického charakteru výcviku je potřeba, aby při zahájení výcviku byla větší skupina tvořena odborně způsobilými zdravotnickými pracovníky[2].

Pro řádné absolvování výcviku a vykonávání psychoterapie v budoucnosti je dle směrnic obou odborných společností nezbytné ukončené vzdělání relevantního směru v pomáhajících profesích na stupni Mgr.

[2] Seznam odborně způsobilých zdravotnických pracovníků dle IPVZ: psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog, lékař se specializovanou způsobilostí nebo zařazený do specializace v některém ze základních oborů specializačního vzdělávání lékařů, adiktolog, všeobecná sestra, dětská sestra.


Výběrové řízení

K prvnímu kolu výběrového řízení je třeba zaslat následující dokumenty (deadline je 15. ledna 2024):

 • přihláška do výcviku – elektronický formulář
 • osobní životopis – schéma je uvedeno níže 
 • strukturovaný životopis + fotografie
 • kopie diplomu či vysvědčení o státní zkoušce

Požadované dokumenty zašlete na adresu kadamcova1@gmail.com, petrstipek@gmail.com a rafael@rafaelinstitut.cz.

Na základě zaslaných podkladů proběhne 1. kolo výběrového řízení. Všichni uchazeči budou informováni, zda postupují do druhého kola či nikoli. 2. kolo s vybranými účastníky proběhne formou individuálních pohovorů. O termínu budou postupující informováni. Poplatek za pohovor je 1000 Kč.

Přihlášení do výcviku


Určení výcviku

Výcvik je určen těm, kdo se ve své profesi zabývají nebo chtějí zabývat psychikou člověka a mezilidskými vztahy, zejména pokud se jejich zájem týká prevence a terapie psychotraumat vzniklých především jako následek násilí mezi skupinami a ve skupinách. Zejména pak všem profesionálům či budoucím profesionálům:

 • kteří se věnují problematice psychotraumatu
 • kteří pečují o jedince a rodiny postižené holocaustem
 • kteří pečují o uprchlíky a jiné oběti skupinového násilí
 • psychoterapeutům, lékařům, sociálním pracovníkům, kteří se zabývají terapií traumatu, včetně jeho transgeneračního přenosu
 • pracovníkům pomáhajících profesí ve vězeních pro mladistvé, v protidrogových komunitách a léčebnách, streetworkerům
 • dobrovolníkům všech humanitárních organizací
 • pedagogům všech stupňů i dalším, kdo se v lidské skupině musejí vyrovnávat s projevy násilí, šikany či jiného stresu
 • profesionálům s obecně humanitním zaměřením - novinářům, historikům, duchovním, studentům

U našich frekventantů vítáme a oceňujeme přijetí či soulad se zájmem o otázky traumatu na profesní či osobní úrovni a také o celospolečenské dění. Vedle povinné části programu proto nabízíme frekventantům také Kontinuální vzdělávání, jako nepovinou, ale doporučenou složku dlouhodobého vzdělávání.

Přínos výcviku

Absolvent výcviku lépe:

 • porozumí sám sobě, svému životu
 • porozumí hlubinně-dynamické psychoterapii a naučí se ji používat
 • získá nový vhled do osobností druhých lidí
 • porozumí dopadům stresu a násilí na lidskou psychiku
 • porozumí poruchám i reakcím adaptačním
 • nově porozumí lidské skupině, skupině ohrožené i ohrožující
 • získá nové vědění a schopnosti pro prevenci násilí, šikan a traumat
 • naučí se zacházet s traumatizovanými jedinci a skupinami, pomáhat jim na úrovni profesionální
 • porozumí podstatě sociálního nevědomí a jeho zásadnímu vlivu na vše zmíněné
 • naučí se předejít vlastnímu vyhoření a dalším rizikůmCertifikace výcviku

V roce 2018 byl Komplexní vzdělávací program Rafael Institutu (již potřetí) schválen pro oblast zdravotnictví, a to schvalovací komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti (ČPtS) ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR (dále jen ČPtS).

V roce 2022 byla rozhodnutím komise pro schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro zdravotnictví (IPVZ) prodloužena platnost stávající akreditace do konce roku 2023.

Koncem roku 2023 schválila komise pro schvalování psychoterapeutických výcviků IPVZ náš Komplexní vzdělávací program pro zdravotnictví a to do roku 2028.

Od roku 2018 má Komplexní vzdělávací program Rafael Institutu také certifikaci České asociace pro psychoterapii. V roce 2023 byla tato certifikace prodloužena do roku 2030. Komplexní vzdělávací program je již schválen podle nových kritérií Evropské asociace pro psychoterapii.


Rafaelka

Manuál pro frekventanty. Pro skupiny zahájené v roce:


Seznam absolventů

PhDr. Martina (Hasalíková) Krynská

Mgr. Monika (Chalupová) Polačková

MUDr. Petra Mizurová

PhDr. Dana Pokorná 

Mgr. Vlasta Stupková

Mgr. Kateřina Vojtěchová

PhDr. Eva Labusová

Mgr. Eva Kuželová

MUDr. Tereza Andrtová

Mgr. Gabriela Skružná

MUDr. Irena Sgallová

Mgr. Jana Kučerová

Mgr. René Benda

Mgr. Natalia Schwab Fichusch

Mgr. Martina Masopustová

Ing. Milan Balun

MUDr. Jana Poradovská

Mgr. Katarína Gruszczyk

Mgr. Jana Warren, Mst.

Bc. Alice Urbancová

Josef Novotný

Mgr. Klára Čížková

Mgr. Iveta Sovová

Mgr. Lucie Brandtlová

Mgr. Markéta Pekárková

Mgr. Monika Kliková, Ph.D.

Mgr. Iveta Urbánková

Bc. Ludmila Holíková

Mgr. Klára Záplatová

PhDr. Václav Chytrý

Mgr. Jan Vincenc

.

foto: archiv RI

.