Teoretická část

Smysl teoretické části


Smyslem vzdělávání je propojit emoční zkušenost s rozumovou - získat terapeutické znalosti a dovednosti obecné i specifické pro práci s psychotraumatem a to prostřednictvím účasti na přednáškách a seminářích, i formou praktických nácviků. Teoretické vzdělávání se zaměřuje na porozumění vztahu terapeut - klient, terapeut - skupina z perspektiv různých psychoterapeutických směrů s důrazem na etiku práce. Na přednáškách se podílejí odborníci z oblasti psychologie, psychiatrie, psychoterapie, sociálních a lékařských oborů.


Základní informace

Aktualizováno dle kritérií ČAP a IPVZ pro nové skupiny od roku 2023

Teorie a psychoterapeutická metodologie obsahuje 250 výukových hodin a trvá zhruba 4 roky. Během jednoho roku proběhne 5 blokových setkání. Každé setkání má zpravidla 12 hodin a je rozloženo do dvou dnů (pátek odpoledne a sobota). Kromě těchto bloků, které jsou společné pro všechny probíhající skupiny, je do výuky také zahrnuto několik seminářů, které probíhají online. Přednášky jsou doplněny nácvikem teoretických dovedností. Výuková hodina trvá 45 min.

Teoretická část probíhá souběžně se sebezkušenostní částí.

Podmínkou absolvování výcvikového programu je min. 85% účast na teoretickém vzdělávání. Pokud se frekventant nemůže účastnit některého bloku či přednášky, může si absenci nahradit v následujících letech po ukončení teoretického cyklu.
Termíny v roce 2024

16. – 17. února

3. – 4. května

27. – 28. září

8. – 9. listopadu