Teoretická část

Smysl teoretické části


Smyslem vzdělávání je propojit emoční zkušenost s rozumovou - získat terapeutické znalosti a dovednosti obecné i specifické pro práci s psychotraumatem a to prostřednictvím účasti na přednáškách a seminářích, i formou praktických nácviků. Teoretické vzdělávání se zaměřuje na porozumění vztahu terapeut - klient, terapeut - skupina z perspektiv různých psychoterapeutických směrů s důrazem na etiku práce. Na přednáškách se podílejí odborníci z oblasti psychologie, psychiatrie, psychoterapie, sociálních a lékařských oborů.


Základní informace

Teoretické vzdělávání obsahuje 200 výukových hodin a trvá 4 roky. Během jednoho roku proběhnou 4 bloková setkání. Každé setkání má 12 hodin a je rozloženo do dvou dnů (pátek večer a sobota). Kromě těchto bloků, které jsou společné pro všechny probíhající skupiny, je do výuky také zahrnuto 8 úvodních hodin pro každou skupinu. Přednášky jsou doplněny nácvikem teoretických dovedností. Výuková hodina trvá 45 min.

Teoretická část probíhá souběžně se sebezkušenostní částí.

Podmínkou absolvování výcvikového programu je minim. 85% účast na teoretickém vzdělávání. Pokud se frekventant nemůže účastnit některého bloku či přednášky, může si absenci nahradit v následujících letech po ukončení teoretického cyklu.
Termíny v roce 2022

4. - 5. března

6. - 7. května

7. - 8. října

9. - 10. prosince