Helena Klímová

Skupinová a individuální psychoterapeutka, supervizorka

Kontakt: hklimova@volny.cz

Helena Klímová promovala na Univerzitě Karlově v r. 1960 na oboru filologie a v létech 1962-68 pracovala a publikovala jakožto redaktorka Literárních novin. Po invazi vojsk do Československa v období perzekuce změnila profesi. Od počátku 70. let absolvovala psychoterapeutické výcviky a vzdělání v SUR, vedené MUDr. Rubešem a doc. MUDr. Skálou, později zastřešené Českou lékařskou společností. Za výcvik v terapii rodinné vděčí MUDr. Petru Bošovi, za muzikoterapii PhDr. Jitce Vodňanské, za trénink v individuální cvičné analýze MUDr. et JUDr. Otakaru Kučerovi a MUDr. Václavu Mikotovi, za cvičnou supervizi PhDr. Šebkovi a PhDr. Vackové. V 90. létech absolvovala výcvik ve skupinové analýze (IGA Kodaň), účastnila se large-group, kterou facilitoval Patrick de Maré (Cambridge, Mass.) a řady dalších mezinárodních setkání odborných. Psychoterapeutickou praxi provozuje od r. 1982, napřed v manželských poradnách, v 90.letech v Psychoterapeutickém středisku Břehová, později i nyní v praxi soukromé a v rámci Rafael Centra (terapie transgeneračního přenosu traumatu Holocaustu). Splňuje kriteria a obdržela osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii od Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je členkou odborných společností a trenérkou výcviků. Vedle praxe psychoterapeutické se od počátku profesionální dráhy podílí na občanském životě společnosti (publikační činností a dobrovolnou prací v občanských sdruženích). Je zakládající členkou organizací: Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, IGA Praha, Výbor pro Prix Irene (později IRENE, z.s.) a Rafael Institut, je čestnou členkou Group-Analytic Society International. Je setrvale bezpartijní, signatářkou Charty 77.

PUBLIKACE

Neperiodika:

Nechte maličkých přijíti, aneb civilizace versus děti?, Československý spisovatel 1966

Jak člověk tvoří a maří svět, aneb co děláme "MY" a kdo jsou "ONI"?, Konfrontace 1997

The Transgenerational Transfer of Trauma and the Possibility of Recovery, spolu s V. Roubalovou, Irene Press 2012

Rodina a trauma, Irene Press 2014

Podle článku 29 Hlava II, Irene Press 2017

The False We/the False Collective Self: a Dynamic Part of the Social Unconscious, in: The Social Unconscious in Persons, Groups and Societies, Vol.1, ed.by Earl Hopper and Haim Weinberg, Karnac 2011

The Unbearable Appeal of Totalitarianism & The Collective Self (non-verbal communication: an important part of the foundation matrix), in: The Social Unconscious in Persons, Groups and Societies, Vol.3, ed.by Earl Hopper and Haim Weinberg, Karnac 2017


Periodika (výběr):

Psychoterapie - odkud až kam? Psychoanal. Psychoterapie, V/2003

The History of Training in Group Analysis in the Czech Republic (s L. Vrbou), in: Group-Analytic Contexts, Sept. 2007

The Totalitarian System and Narcissistic Injury: Holocaust Consequences as a special Case, in: Group Analysis, London, Sept. 2007

Vliv Holocaustu na "ukrývané děti" a na druhou generaci, in: Psychoterapie, 2/2008

Hádala se mysl s tělem - osudy tří generací českých žen, in: Vesmír, V/2008 Transgenerační přenos traumatu a možnost uzdravování, in: Psychosom 1/2011

Neusmíření Evropané v čase znejišťování hranic, in: Lidové Noviny-Orientace, 3/8/2016