ODBORNÉ A OBČANSKÉ AKTIVITY


O projektu

Rafael Institut rozvíjí svou odbornou činnost tématicky zaměřenou zejména na psychické trauma, jeho prevenci a léčbu a také na širší aspekty traumatizace v kolektivním a skupinovém měřítku. Usiluje o shromažďování nových poznatků a zkušeností v této oblasti a jejich důkladnou diskusi. Za vhodnou platformu k tomu považuje odborné, mezioborové konference určené domácí i zahraniční veřejnosti, stejně jako teoretické a klinické semináře pro členy Rafael Institutu, příp. pro širší veřejnost. Občanské aktivity Rafael Institutu se soustředí především do programu Kontinuálního vzdělávání, které pořádá společně se spolkem IRENE. Přednášky mají již mnohaletou tradici a konají se jednou měsíčně. 

Garant projektu


Konference

Rafael Institut již řadu let pravidelně pořádá odborné mezioborové konference, často se zahraniční účastí. Většina konferencí je věnována tématu traumatu v různých, většinou psychologických, sociálních, historických a politických kontextech. Výběr témat souvisí obvykle s aktuálními celospolečenskými událostmi, která jsou prezentována odborníky z více disciplín. Větší pozornost chce v budoucnosti věnovat rovněž klinicko-psychoterapeutickým aspektům práce s traumatizovanými klienty a skupinami. Nechce opomíjet ani koncepční a teoretické záležitosti týkající se výcviku budoucích pracovníků v pomáhajících profesích. Rafael Institut vítá spolupráci s jinými institucemi při pořádání těchto akcí. Z některých pořádaných konferencí publikuje sborníky přednášek.

Kromě mezinárodních konferencí se Rafael Institut podílel i na organizaci jednodenních seminářů doprovázejících každoroční udělování Prix Irene - ceny Irene Bloomfield, která je udělována jedincům jakožto ocenění činnosti, prospívající k tvorbě míru mezi lidskými skupinami. Cenu uděluje spolek IRENE za činnost nebo dílo v oblasti života a soužití, publicistiky, literatury či umění obecně, teologie či vědy.foto: Luboš Kotek


Kontinuální vzdělávání

Společně se spolkem IRENE pořádá Rafael Institut již řadu let pravidelné nedělní přednášky, tzv. Kontinuální vzdělávání. Jeho základním smyslem je rozvinout otevřenou a bezpečnou diskuzi o tématech traumatu, mezilidské komunikaci a konfliktech mezi lidmi i různými skupinami, ať již etnickými či kulturními. V rámci projektu chceme poukázat na aktuální problémy a šířit informace o možnostech jejich řešení, čímž bychom rádi přispěli nejen k jejich odstranění, ale především prevenci. Všechny přednášky a diskuze jsou určeny nejen profesionálům pomáhajících profesí (lékařům, sestrám, psychoterapeutům, sociálním pracovníkům...), ale také odborníkům z jiných profesí (pedagogům, novinářům, etnologům, sociologům...), politikům, studentům a v neposlední řadě lidem z řad široké laické veřejnosti. Přednášky probíhají každou druhou neděli v měsíci kromě prázdnin.foto: archiv RI


Semináře a workshopy

Rafael Institut pořádá také setkání menšího formátu zaměřená většinou na terapeutické a poradenské aspekty práce s traumatizovanými klienty. Chce rozšiřovat okruh témat souvisejících zejména s novými poznatky a myšlenkami dynamické psychoterapie psychoanalýzy. V tomto směru navázal spolupráci s Pražskou skupinou pro současnou psychoanalýzu, která nabízí sdílené programy o teorii a metodě psychoanalýzy (např. lacanovské, intersubjektivní, aj.).

Mimo konferencí a seminářů pro veřejnost pořádá Rafael Institut i interní teoretické a klinické semináře pro členy Rafael Institutu, které slouží k vzájemnému předávání zkušeností.

foto: archiv RI


Publikační činnost

Rafael Institut se také autorsky, editorsky i finančně podílí na vydávání odborných publikací, které vycházejí v edici IRENE PRESS. Jednou z posledních knih je Transgenerační přenos (nejen) traumatu, jehož editory jsou Marek Preiss a Daniela Vizinová. Tato kniha představuje texty našich předních psychologů, psychiatrů, lékařů, antropologa, jazykovědce a přírodovědce. Je originálním dílem, které nemá v české odborné literatuře o mezigeneračním předávání lidské bolesti a traumatu obdoby. Další publikace si můžete prohlédnout či zakoupit na stránkách spolku IRENE.