SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK

„Kdo chce zodpovědně pomáhat druhým, musí sám na sobě zakusit a prožít drama psychoterapeutické skupiny zaměřené na prohloubení sebepoznání, na pochopení zdrojů našich motivací a vztahů. Cesta do hlubin vlastní psychiky je dramatická tak jako výzkum podmořských hloubek či neprobádaných pralesů. V psychoterapeutické skupině sestupujeme však i do duší svých bližních a stejně tak prožíváme v dynamice skupiny základní dramata mezilidských vztahů, sympatií, přátelství, lásek i nelásek, učíme se pochopit i nepochopitelné. Cesta k vlastním kořenům vede přes pochopení základních rodinných vztahů, vztahů k rodině i rodu, tradici a obci. Odborná literatura nabízí nepřeberné množství návodů jak pomáhat druhým, v psychoterapeutické práci je však naším hlavním a jediným pracovním nástrojem naše osobnost a kvalitní vlastní sebezkušenostní výcvik je základním předpokladem etiky psychoterapeutické práce“

(PhDr. Slavomil Hubálek)


Základní informace o výcviku:

Rafael Institut nabízí od roku 2007 dlouhodobé komplexní vzdělávání v psychoterapii, se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem. Výcvik se řadí do směru hlubinně-dynamické psychoterapie. Tento komplexní vzdělávací program je schválený komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR a certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii.

Všichni výcvikoví trenéři Rafael Institutu splňují podmínky pro vedení výcviku, tzn. funkční specializaci v psychoterapii, absolvovali uznané výcviky, zastávají roli trenérů a jsou členy mezinárodních odborných společností. Celý vzdělávací program plně respektuje a přijímá etický kodex České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP.

Všechny části výcviku probíhají v Praze. Kurzovné na jeden rok činní 24.000 Kč.


Části výcviku:

1) Sebezkušenostní část (výcviková skupina) zahrnuje 480 výcvikových hodin osobní zkušenosti v malé psychoterapeutické skupině.

2) Teoretická část (teoretické vzělávání) poskytuje 200 výukových hodin přednášek zaměřených na problematiku psychotraumatu a nácvik terapeutických dovedností.

3) Supervizní část (supervize) zahrnuje povinných 100 supervizních hodin skupinové či individuální supervize.


Určení výcviku:

Výcvik je určen těm, kdo se ve své profesi zabývají psychikou člověka a mezilidskými vztahy, zejména pokud se zabývají prevencí a terapií psychotraumat vzniklých především jako následek násilí mezi skupinami a ve skupinách. Zejména pak všem profesionálům či budoucím profesionálům:

 • kteří se věnují problematice psychotraumatu
 • kteří pečují o jedince a rodiny postižené holocaustem
 • kteří pečují o uprchlíky a jiné oběti skupinového násilí
 • psychoterapeutům, lékařům, sociálním pracovníkům, kteří se zabývají terapií traumat včetně jejích transgeneračního přenosu
 • pracovníkům pomáhajících profesí ve vězeních pro mladistvé, v protidrogových komunitách a léčebnách, streetworkerům
 • dobrovolníkům všech humanitárních organizací
 • pedagogům všech stupňů i dalším, kdo se v lidské skupině musejí vyrovnávat s projevy násilí, šikany či jiného stresu
 • profesionálům s obecně humanitním zaměřením – novinářům, historikům, duchovním, studentům


Ukončení výcviku:

Po ukončení všech třech částí (sebezkušenostní část, teoretické vzdělávání a supervize) je výcvik zakončen zkouškou z teorie a kolokviem - obhajobou písemné práce. Úspěšný frekventant získá Certifikát o absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii.


Zisky výcviku:

Absolvent lépe:

 • porozumí sám sobě, svému životu
 • získá nový vhled do osobností druhých lidí
 • porozumí dopadům stresu a násilí na lidskou psychiku
 • poruchám i reakcím adaptačním
 • nově porozumí lidské skupině, skupině ohrožené i ohrožující
 • získá nové vědění a schopnosti pro prevenci násilí, šikan a traumat
 • naučí se zacházet s traumatizovanými jedinci a skupinami, pomáhat jim na úrovni profesionální
 • naučí se předejít vlastnímu vyhoření a dalším rizikům


UPOZORNĚNÍ:

Ten, kdo chce provozovat samostatnou psychoterapii v ČR, musí absolvovat jednooborovou psychologii a/nebo medicínu, atestaci z klinické psychologie a funkční specializace v oboru. Ostatní se mohou angažovat v psychologickém poradenství, pracovat jako koterapeuti a/nebo v týmu pod odborným vedením.

Odborní garanti:

Termíny kolokvia 2019

6. března od 16.00
11. září od 16.00Dokumenty ke stažení

Informace pro nové zájemce o výcvik (od roku 2018)
pdfRafaelka - manuál pro frekventanty (skupiny zahájené v roce 2017)
pdfRafaelka - manuál pro frekventanty (skupiny zahájené do roku 2016)
pdfPravidla ukončení výcviku
(skupiny zahájené v roce 2017)
pdfPravidla ukončení výcviku
(skupiny zahájené do roku 2016)
pdfPlatební podmínky pro skupiny zahájené do roku 2017
pdfZákladní literatura
pdfOkruhy ke kolokviu
pdfPřihláška ke kolokviu
pdf
Schválení komplexního vzdělávacího programu

2007 - 2012 (ČPS)
pdf2013 - 2017 (ČPS)
pdf2018 - 2023 (ČPS)
pdf2018 - 2024 (ČAP)
pdf